Tematyka badań

ENDOKRYNOLOGIA MOLEKULARNA

Biologia molekularna ze szczególnym uwzględnieniem endokrynologii doświadczalnej.

Zastosowanie metod bioinformatycznych w endokrynologii doświadczalnej.

Szczegółowe kierunki badań:

 • Rola peptydów regulujących homeostazę energetyczną organizmu w regulacji czynności gruczołów dokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem kory nadnercza oraz osi HPA
 • Wzajemne interakcje pomiędzy korą a rdzeniem nadnerczy
 • Mechanizmy bezpośredniego działania neuropeptydów na komórki kory nadnerczy
 • Mechanizmy regulacji ekspresji genów, sygnalizacja wewnątrzkomórkowa

Prof. dr hab. Marcin Ruciński

PATOGENEZA CHORÓB NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

Histofizjologia naczyń krwionośnych, podłoże molekularne miażdżycy oraz poszukiwanie nowych markerów o charakterze prognostycznym w nowotworach wieku rozwojowego. Ww. prace badawcze są w pierwszym rzędzie zorientowane na utylitarność – możliwość wykorzystania ich wyników w praktyce klinicznej.

Szczegółowe kierunki badań:

 • Ocena integralności funkcjonalnej, morfologicznej i regeneracyjnej komórek śródbłonka
 • Ocena kondycji morfologiczno-funkcjonalnej naczyń krwionośnych
 • Definiowanie czynników prognostycznych drożności naczyń krwionośnych wykorzystywanych jako przeszczepy w zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego
 • Analiza budowy ultrastrukturalnej komórek (in situ i in vitro)

Prof. dr hab. Michał Nowicki

Dr hab. Agnieszka Malińska

KANCEROGENEZA NOWOTWORÓW UKŁADU POKARMOWEGO

 • Poszukiwanie czułych i specyficznych biomarkerów tkankowych (m.in. białka wirusowe HCV, IGF-y, mucyny) w pierwotnym raku wątroby (hepatocellular carcinoma, HCC) i raku jelita grubego (colorectal cancer, CRC) z wykorzystaniem technik biologii molekularnej (qRT-PCR), immunocytochemii, hybrydyzacji in situ, klasycznej oraz wirtualnej mikroskopii
 • Weryfikacja manualnych i komputerowych metod półilościowej i ilościowej analizy reakcji histo- i immunohistochemicznych w obrazach mikroskopowych dotyczących przewlekłych zmian zapalnych oraz nowotworów (HCC i CRC)

Prof. dr hab. Aldona Kasprzak

OPORNOŚĆ NA LEKI CYTOTOKSYCZNE

Badania dotyczą szeroko pojętej oporności nowotworów na leki cytotoksyczne w modelu raka jajnika.

Szczegółowe kierunki badań:

 • Oporność na leki cytotoksyczne związana z ekspresją transporterów błonowych takich jak ABC i SLC
 • Oporność na leki cytotoksyczne związana z ekspresją białek macierzy zewnątrzkomórkowej, w szczególności kolagenów
 • Rola nowych genów (białek) wyselekcjonowanych na podstawie mikromacierzy RNA (Affimetrix) w rozwoju oporności na leki cytotoksyczne
 • Rola nowotworowych komórek macierzystych w rozwoju oporności na leki cytotoksyczne
 • Badanie wpływu substancji pochodzenia roślinnego na przełamywanie oporności wielolekowej
 • Zastosowanie trójwymiarowego modelu hodowli komórek w badaniu wyżej wymienionych mechanizmów oporności

Dr hab. Karolina Sterzyńska

BIOLOGIA ROZRODU

Biologia rozrodu i rozwoju zwierząt i człowieka.

 • Badanie potencjału macierzystego komórek rozrodczych w oparciu o o model hodowli pierwotnych komórek błony śluzowej jajowodu i macicy
 • Kompetencja rozwojowa komórek jajowych świni domowej
 • Identyfikacja markerów transkryptomicznych oraz proteomicznych ludzkich i świńskich jajnikowych komórek ziarnistych
 • Hodowle pierwotne 3D ludzkich komórek wieńca promienistego oraz analiza transkryptomiczna
 • Izolacja, hodowla oraz badanie ekspresji genów w komórkach HUVECs oraz Wharton Jelly sznura pępowinowego

Dr hab. Joanna Budna-Tukan

BIOLOGIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH

 • Biologia ludzkich i zwierzęcych komórek macierzystych pochodzących z jamy ustnej
 • Biologia komórek macierzystych pochodzących ze sznura pępowinowego (HUVECs, Galareta Whartona) oraz z tkanki tłuszczowej (ADSCs) u ludzi i zwierząt
 • Komórki macierzyste pochodzące z mięśnia sercowego u ludzi i zwierząt
 • Rusztowania 3D komórek macierzystych
 • Bioinżynieria komórkowa i tkankowa, bankowanie komórek

Prof. dr hab. Bartosz Kempisty

BIOSYNTEZA BIAŁKA W KOMÓRKACH NOWOTWOROWYCH

 • Procesy regulujące biosyntezę białek w komórce
 • Mechanizmy oporności wielolekowej (MDR) w nowotworach
 • Rola ciałek stresowych w mechanizmach obronnych po ekspozycji komórek na leki przeciwnowotworowe
 • Analiza szlaków molekularnych z udziałem ciałek stresowych w kierunku ich znaczenia przy projektowaniu nowych, bardziej skutecznych leków przeciwnowotworowych

Dr hab. Witold Szaflarski

KRĄŻĄCE KOMÓRKI NOWOTWOROWE

Krążące komórki nowotworowe (CTC) w nowotworach, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Charakterystyki CTC i ich produktów (egzosomy, cfDNA)
 • Rozwoju nowych, czułych i specyficznych technik detekcji CTC i ich produktów
 • Określenia użyteczności diagnostycznej CTC i ich produktów w stosunku do poznanych markerów choroby
 • Oceny wartości predykcyjnej diagnostyki opartej na detekcji CTC i ich produktów na podstawie analizy stanu klinicznego pacjenta

Dr hab. Joanna Budna-Tukan