Projekty badawcze

PROJEKTY
W REALIZACJI

Regulacja epigenetyczna odpowiedzi komórkowej zależnej od receptora estrogenowego beta w raku jelita grubego.; 2022-2025; NCN program Sonata; Dr Agnieszka Rawłuszko-Wieczorek


Badanie wpływu nowych mechanizmów działania białek krypt komórkowych oraz czynników regulujących biosyntezę białka na rozwój oporności wielolekowej w chorobach nowotworowych; 2019-2024; NCN program Sonata Bis; Dr hab. Witold Szaflarski


Użyteczność „płynnej biopsji” w diagnostyce, stratyfikacji i monitorowaniu leczenia u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc; 2021-2025; NCN program Preludium Bis 2; Dr hab. Joanna Budna-Tukan


Regulacja epigenetyczna odpowiedzi na hipoksję w raku jelita grubego; 2019-2023; NCN program Harmonia; Dr Agnieszka Rawłuszko- Wieczorek


PROJEKTY
ZREALIZOWANE

Rola adropiny w regulacji funkcji fizjologicznej kory nadnerczy szczura; 2017-2020; NCN program Opus; Prof. dr hab. Marcin Ruciński


Badanie właściwości sekrecyjnych oraz zdolności do różnicowania się ludzkich jajnikowych komórek ziarnistych i komórek kumulusa w warunkach hodowli pierwotnej; 2019-2022; NCN program Opus; Dr hab. Bartosz Kempisty


Rola endogennej urotensyny II kory nadnerczy szczura. Określenie mechanizmu regulacji jej sekrecji; 2018-2021; NCN program Preludium; Dr Karol Jopek


Ocena roli nowotworowych komórek macierzystych w produkcji macierzy zewnątrzkomórkowej i oporności raka jajnika na cytostatyki; 2017-2020; NCN program Sonata Bis; Dr hab. Radosław Januchowski


Badania nad mechanizmami formowania się ciałek stresowych wiążących RNA, ich struktury oraz roli w rozwoju oporności wielolekowej w komórkach nowotworowych; 2015-2019; NCN program Opus; Dr hab. Witold Szaflarski


ERA-NET TRANSCAN2 akronim „PROLIPSY”; Wczesna diagnostyka raka stercza z zastosowaniem biopsji płynnej; 2018-2021; NCBiR; Prof. dr hab. Maciej Zabel


Ekspresja systemu Galp, alarin i ich receptorów w układzie podwzgórzowo – przysadkowo – nadnerczowym oraz jego rola w regulacji wzrostu, różnicowania i czynności komórek kory nadnerczy szczura; 2016-2020; NCN program Sonata; Dr Marianna Tyczewska


Rola ścieżek sygnalizacyjnych macierzystych komórek nowotworowych Wnt/ßkatenina oraz Notch w rozwoju oporności na leki cytotoksyczne w raku jajnika; 2021-2022; NCN program Miniatura; Dr Monika Świerczewska


Projekt Wrovasc – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej we Wrocławiu – finansowany ze środków strukturalnych (działanie 1.1 Innowacyjna Gospodarka); 2008 – 2015; NCBiR; Kierownik zadania 21 – Optymalizacja doboru przeszczepów naczyniowych w pomostowaniu aortalno-wieńcowym; Prof. dr hab. Michał Nowicki


Projekt CAOM – Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych i Cyfrowej Bazy Danych Obrazów Mikroskopowych w Poznaniu – finansowany ze środków strukturalnych (działanie 2.3 Innowacyjna Gospodarka); 2009 – 2012; MNiSW; Koordynator ds. prowadzenia badań naukowych – Prof. dr hab. Michał Nowicki


Utworzenie centralnego banku mikromacierzy tkankowych nowotworów złośliwych dla celów naukowo-diagnostycznych w Polsce; 2009 – 2012; NCBiR; Prof. dr hab. Michał Nowicki


Określenie znaczenia neowaskularyzacji oraz zależnych od substancji P aspektów parakrynowej regulacji proliferacji komórek nowotworowych w patogenezie ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci2008 – 2011; MNiSW; Prof. dr hab. Michał Nowicki


ERA-NET TRANSCAN akronim „CTC-SCAN”; Krążące komórki nowotworowe (CTC) jako biomarker choroby resztkowej (MRD) w raku stercza; 2013-2017; NCBiR; Prof. dr hab. Maciej Zabel


Badania porównawcze różnych typów wzrostu nadnercza szczura in vivo na podstawie analizy ekspresji genów kodujących oraz niekodującego miRNA; 2014-2017; NCN program Opus; Prof. dr hab. Marcin Ruciński


Wpływ peptydu QRFP na proliferacje i aktywność sekrecyjną nadnercza szczura; 2011 – 2014; MNiSW program Juventus Plus; Prof. dr hab. Marcin Ruciński


System prepro-ghreliny i receptorów polipeptydów z niej się wywodzących w korze nadnercza szczura: ekspresja genów oraz rola ghreliny i obestatyny w regulacji wzrostu i steroidogenezy; 2010-2013; MNiSW; Prof. dr hab. Marcin Ruciński


Ocena zmian morfologicznych i czynnościowych towarzyszących procesowi starzenia żyły odpiszczelowej w aspekcie jej wykorzystania w operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG); 2010-2013; MNiSW; Dr hab. Agnieszka Malińska


Nanodetektor w wykrywaniu krążących komórek nowotworowych; 2009-2013; MNiSW; Dr hab. Karolina Sterzyńska


Rola IGF-I i jego izoform, receptora dla IGF-I (IGF-IR) oraz białek wiążących IGF-I (IGF BP) w progresji przewlekłego zapalenia wątroby typu C i rozwoju pierwotnego raka wątroby; 2009-2012; MNiSW; Prof. dr hab. Aldona Kasprzak


Ścieżki sygnalizacyjne nowotworowych komórek macierzystych jako cel terapeutyczny w leczeniu raka jajnika; 2015-2019; NCN program Opus; Prof. dr hab. Maciej Zabel


Zmiany ekspresji i lokalizacji komórkowej białek odpowiedzialnych za oporność wielolekową komórek nowotworowych w odpowiedzi na działanie cytostatyków; 2010-2014; MNiSW; Dr hab. Radosław Januchowski


Badanie funkcji niekodujących RNA z krypt komórkowych w oporności wielolekowej nowotworów; 2013-2018; NCN program Harmonia; Dr hab. Witold Szaflarski


Określenie molekularnych podstaw mechanizmu wielolekowej oporności związanego z translokacją białka MRP2 (ABCC2) z cytoplazmy do błony jądrowej w wybranych nowotworach złośliwych i liniach komórek nowotworowych; 2009-2012; MNiSW; Dr hab. Witold Szaflarski


Regulacja aktywności fizjologicznej nadnercza przez ACTH oraz gonadotropiny, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji czynnika transkrypcyjnego Giot1 w tym układzie; 2015-2018; MNiSW; Dr Karol Jopek


Ocena mechanizmu regulacji procesu angiogenezy w oparciu o analizę ekspresji czynników proangiogennych wywodzących się z tkanek niezroznicowanych u dzieci; 2013-2017; MNiSW program Juventus Plus; Dr Patrycja Sujka-Kordowska


System leptyna-izoformy receptora leptyny w wybranych aspektach biologii komórek nabłonka prostaty człowieka. Badania na liniach komórek prawidłowych i androgenno-zależnych oraz androgenno-niezależnych komórkach nowotworowych prostaty; 2012-2017; NCN program Preludium; Mgr inż. Marta Szyszka


Zastosowanie buteiny i lupeolu w przełamywaniu oporności komórek raka jajnika na paklitaksel i topotekan; 2018-2019; NCN program Miniatura; Dr hab. Karolina Sterzyńska


Badanie kompetencji rozwojowej oocytów i zarodków świń w oparciu o analizy molekularne i nowoczesne techniki mikro-optoelektryczne; 2012-2015; NCN program Opus; Dr hab. Bartosz Kempisty


Badanie zdolności do różnicowania się i interakcji komórek wieńca promienistego, komórek błony śluzowej jajowodu i macicy oraz zarodków świń przy wykorzystaniu technik biologii molekularnej, metod mikrofluidycznych oraz modelowania komputerowego; 2015-2018; NCN program Sonata; Dr hab. Bartosz Kempisty